Đáp ứng yêu cầu đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Phóng sự ảnh Xem thêm