Giảng dạy về bảo vệ môi trường và Ngày ngày hội tái chế rác cho học sinh

Phóng sự ảnh Xem tiếp