Hội nghị sơ kết thi đua Khối thi đua các Tổ chức Chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp

Phóng sự ảnh Xem thêm