Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Phóng sự ảnh Xem thêm