Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam vận động được 6 tỷ đồng viện trợ PCPNN trong 9 tháng

Phóng sự ảnh Xem tiếp