Video: Đối ngoại nhân dân góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi