Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9: Đại đoàn kết sẽ đại thành công

Phóng sự ảnh Xem thêm