Địa phương cần đổi mới góc nhìn trong công tác vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp