Giao lưu nhân dân là nền tảng củng cố, phát triển quan hệ Anh-Việt Nam