Habitat for Humanity International (HFHI) với mục tiêu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho người có thu nhập thấp tại Việt Nam và trong khu vực

Phóng sự ảnh Xem thêm