"Heal the World", thông điệp chống dịch COVID-19 của các Đại sứ Liên hợp quốc

Phóng sự ảnh Xem thêm