NSND Chu Thúy Quỳnh: “Tình cảm đất nước, con người Ấn Độ là tài sản vô giá của tôi”

Phóng sự ảnh Xem tiếp