Phát huy vai trò các tổ chức nhân dân là điều kiện tiện quyết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Phóng sự ảnh Xem thêm