Việt Nam tin tưởng tình hình ở Ấn Độ sẽ sớm được kiểm soát