Trao Kỷ niệm chương cho tổ chức Giving It back to Kids

Phóng sự ảnh Xem thêm