Việt Nam - Armenia: Xúc tiến nhiều hoạt động cụ thể thúc đẩy hợp tác, hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem tiếp