Xúc tiến thành lập chi hội Hữu nghị Việt - Anh tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm