Gia đình học sinh khó khăn ở tỉnh Vĩnh Long được nhận nhà đại đoàn kết

Phóng sự ảnh Xem tiếp