Kiều bào Lào: Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam đạt thành tựu to lớn

Phóng sự ảnh Xem tiếp