Làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm