Liên hiệp CTCHN Tây Ninh và Liên hiệp CTCHN Hồ Chí Minh ký kết Quy chế phối hợp công tác ĐNND

Phóng sự ảnh Xem tiếp