Bản sắc 'Ngoại giao Cây tre': Phát huy 'sức mạnh mềm' quốc gia

Phóng sự ảnh Xem tiếp