Cần tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước

Phóng sự ảnh Xem thêm