Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Phóng sự ảnh Xem tiếp