Thông qua Chương trình hành động của Liên hiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng

Phóng sự ảnh Xem tiếp