Chủ tịch Quốc hội sẽ thảo luận ứng phó với đại dịch tại WCSP5

Phóng sự ảnh Xem tiếp