Xây dựng ngành ngoại giao kiến tạo, hành động, liêm chính

Phóng sự ảnh Xem thêm